ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • в сила от 25.05.2018г.

  Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да предоставите личните си данни, тъй като с предоставянето им Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме Вашите личните данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте.
  Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви продадем стоката и/или предоставим услугата, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.
  „ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД гарантира в максимална степен защитата на личните данни на клиентите си.
  Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашата интернет страница www.valcom.bg, във връзка с услугите, предоставяни от „ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД, включително чрез нашия уебсайта.
  Ако имате въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на ел. поща valcom_eood@abv.bg. ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

  • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • Ограничение на целите на обработване;
  • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
  • Точност и актуалност на данните;
  • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
  • Цялостност и поверителност при обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

  Личните данни, които ни предоставяте, ще бъдат използвани единствено за процедурите по изпълнение и обработка на вашата поръчка, сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и осъществяване на връзка с Вас, в случай на възникнали проблеми, свързани с изпълнението на Вашата поръчка. Ние гарантираме, че тези данни не се предоставят на трети лица без Ваше съгласие, с изключение на оторизираните държавни органи. Вашите данни няма да бъдат предоставяни на други лица за маркетингови цели.
  С приемане на условията за пазаруване Вие давате съгласието си да използваме събраните данни, за да можем да изпълним направената от вас поръчка.I. Кой обработва Вашите лични данни?

  ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 115688500, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Марица“ № 93, ет.3, ап.1, адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №223 тел. + 359 32 600 667 и 359 32 332 535, ел. поща valcom_eood@abv.bg с управител– Валенти Христов Йорданов

  ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД обработва лични данни като администратор на лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защита на данните), в сила от 25.05.2018 г. и националното законодателство.
  Като администратор на лични данни ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби относно събиране и обработване на лични данни. Клиентската удовлетвореност във всички нейни аспекти е приоритет за нас, особено когато се отнася до Вашите данни. Ето защо възприемаме като наше задължение полагането на надлежна грижа при обработката на Вашите лични данни и предприемането на всички възможни мерки за тяхната защита от неправомерни действия.
  С настоящия документ Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни, за правата, свързани със защита на личните данни, които имате и Ви предоставяме информацията по чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД).

  II. За какви цели и на какви правни основания обработваме Вашите лични данни?

  ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:
  1. Сключване и/или изпълнение на договор с нас или подготовка за сключване на договор с нас.
  1.1. Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас, изпълнение на сключен договор.
  1.2. Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на проект на договор, управление на пред продажбени дейности.
  1.3. Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти.
  1.4. Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации, връщане на суми и стоки, замяна на продукти и стоки.
  1.5. Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми, управление на събиранията на вземанията.

  2. В изпълнение на свои законови задължения, ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:
  2.1. Издаване на фактури.
  2.2. За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи.
  2.3. Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите.
  2.4. Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
  2.5. Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

  3. ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД обработва съответните данни, предоставени със съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:
  3.1 Извършване и обработване на заявки за закупуване на стоки, материали и услуги уведомяване за статуса, чрез имейл или телефон.
  3.2. Сключване на договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите стоки и услуги.
  3.3. Осъществяване на връзка с Вас при необходимост.
  3.4. Директен маркетинг на продукти и услуги, участие и управление на анкети.
  3.5. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД.
  3.6. Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама.
  3.7. Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите.

  III. Какви категории лични данни, обработваме?

  1. Във връзка с изпълнение на търговската си дейност, в т.ч. при продажба на стоки, материали и услуги и/или сключване и изпълнение на договори, ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД обработва следните групи Лични данни на физически лица:
  1.1. Идентификационни данни: три имена, ЕГН, номер на лична карта, адрес по лична карта.
  1.2. Данни за контакт: адрес за кореспонденция, електронен адрес, телефонен номер.
  1.3. Финансова информация: начин на плащане – банкова/картова сметка.
  1.4. Данни за сключване на договори за продажба, издаване на фактури, продажби на едро, отложено плащане и др. с физически или юридически лица – три имена, ЕГН, адрес, телефонен номер.

  2. ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД събира от потребителите на интернет страницата www.valcom.bg следната информация:
  2.1. IP адрес и/или уникален номер на устройството (device ID), когато се използват мобилни апликации. Когато потребителите използват интернет страницата www.valcom.bg сред данните които събира са бисквитките. Те представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания браузър и се съхраняват на устройството ви, за да може сайтът да го разпознава. Целите, за които използваме бисквитките са общ анализ за ползването на страницата.
  2.2. Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги.
  2.3. Данни от комуникацията между нас и Вас (заявки, активност при използване на интернет страницата, оплаквания и др.).
  2.4. Информация относно посещения на Сайта и използването му, включително операции и история за използване на Сайта. „ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ“ използва услугите на Google Analytics за анализ на ползването на страницата. По този начин се оптимизира нашата страница и се подобрява качеството на съдържанието. Google Analytics събира данни като IP адрес, браузър тип и версия, използвана операционна система, адрес на предишната страница. Данните събирани от Google Analytics се изпращат и съхраняват от Google в САЩ.

  3. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

  4. ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

  IV. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

  1. Транспортни и куриерски фирми – Еконт експрес и Спиди, във връзка с изпращане и доставка на закупени стоки и материали.
  2. Лица, които по възлагане на ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни.
  3. Банките, обслужващи плащанията на стоки.
  4. Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

  V. Възможно ли е допълнително разкриване на Личните Ви данни?

  Личните данни могат да бъдат разкрити от ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД при условие, че това е позволено от закона, във връзка с корпоративно преструктуриране, продажба, прехвърляне на активи, вливане, сливане или друга форма на преобразуване, или друга форма на промяна в корпоративната или финансовата структура на ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД или свързаните с него юридически лица.
  Лични данни на физическите лица могат да бъдат разкрити и за да се защитят жизненоважни интереси на физическите лица, легитимни интереси на ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД или когато, по преценка на дружеството, това е необходимо, за да може да спази приложимото право или да изпълни своите задължения по закон или да отговори на искания или въпроси от компетентни надзорни органи.

  VI. Защитени ли са Личните Ви данни?

  ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на Личните данни на физическите лица срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на Личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на Личните данни. ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ прави преоценка на мерките регулярно с цел постигане на постоянна сигурност на Личните данни.

  VII. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

  Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването:
  1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между „ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД и Вас или представлявано от Вас дружество – за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. „ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност, с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно/арбитражно решение.
  2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.
  3. Личните данни, свързани с цел използване на сайта – до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за използване на сайта на „ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД.
  4. Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

  VIII. Правата Ви във връзка с обработването на Личните ви данни

  Във връзка с обработване на личните Ви данни, имате право във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса за кореспонденция с ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: valcom_eood@abv.bg.
  Имате право:

  • да възразите срещу обработването на личните Ви си данни;
  • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД, при обработване основаващо се на дадено съгласие;
  • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
  • на копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
  • да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
  • да получите личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
  • да ограничите обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
  • да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране
  • имате право да подадете жалба до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни, може да го направите на посочените по-горе данни за контакт.
  • имате право на възражение срещу използване за директен маркетинг. По всяко време Вие имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес:valcom_eood@abv.bg.

  IX. Връзка към други сайтове

  Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

  X. Изменения на Политиката за поверителност

  Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най- съвременните технологии.

  XI. Автоматизирана обработка и профилиране

  Когато посетите нашия www.valcom.bg, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading